(Shutterstock.com)

Carlo Gherardi è un poeta romagnolo

Carlo Gherardi è originario di Imola.

Nel febbraio 2014, grazie all’Istituto Friedrich Schürr, alcune sue poesie sono state registrate e raccolte. La lettura è stata eseguita dal poeta stesso.

Le poesie registrate sono state: Irma, Mi mujér, Quater ‘d lój dômeledóg e Un bèl traguërd.

Leggiamo Quater ‘d lój dômeledóg:

Scoperto il Bośòne di Higs,
la " Particèlla di Dio! "
Questa mò l'è scvérta d'e secul!
Pêsa che fêna a incò
Dio, e masum,
't putiv sdl pinsël,
adès invezi't po' nêch fêl!